The Bridal Studio

Shop No. 1, Ohaila Khan Store,
Rafi Mansion, 28th Rd,
Near Guru Nanak Park,
Bandra West, Mumbai,
Maharashtra 400050
------*------